Ek ders ücreti, aylık ders görevi dışında verilen derslerin karşılığı olarak ödenen ücret olarak tanımlanabilir.

Yasal Düzenlemeler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun “Ders görevi” başlıklı 89. maddesinde “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Tanımlar” kenar başlıklı 4. maddesinin (f) bendinde ek ders görevinin, aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri ifade ettiği belirtilmiştir.

Ek Ders Ücreti Haczi

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘nun 83. maddesinde “Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilâma müstenid olmayan nafakalar, tekaüd maaşları, sigortalar veya tekaüd sandıkları tarafından tahsis edilen iradlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez” denilmek suretiyle nelerin haczedilebileceği ifade edilmiştir.

Bu maddeye göre maaş ve ücretlerden borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için zorunlu olan miktar borçluya bırakıldıktan sonra kalan kısım haczedilebilecektir. Bununla birlikte, borçlunun maaş ve ücretinin dörtte birinin herhalde haczedilebileceği hükme bağlanmıştır.

Bu noktada ayrıca ek ders ücretinin bir ücret olup olmadığı ve buradan ulaşılacak sonuca göre de haczinin mümkün olup olmadığı ifade edilmelidir.

Ek Ders Ücretinin Tamamının Haczi Mümkün Müdür?

Yukarıda ek ders ücretini, bir öğretmene, aylık ders görevi dışında verdiği derslerin karşılığı olarak ödenen ücret olarak tanımlamıştık. Diğer yasal düzenlemeler de dikkate alındığında ek ders ücretinin de İİK m. 83 metninde yer alan “her nevi ücret” kapsamına girdiği açıktır.

Bu sebeple bir öğretmenin almış olduğu ek ders ücretinin tamamının haczedilemeyeceğini söyleyebiliriz.

Ek Ders Ücretimin Tamamı Haczediliyor. Ne Yapmalıyım?

Bu durumda icra dairesi tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işleme karşı yasal yollara başvurmanız gerekmektedir.

Ayrıca ek ders ücretinizin tamamının haczedilmesi sebebiyle aslında almanız gereken ancak haciz sebebiyle alacaklıya ödenen ek ders ücretlerinin iadesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir