Usulsüz Tebligat ve Yargıtay Kararları

Usulsüz tebligat, yetkili merciler tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılmayan tebligatı ifade eder.

Tebligatın nasıl yapılması gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanununun çeşitli hükümlerinde ifade edilmiş olsa da uygulamada genellikle Kanunun 21. maddesinden kaynaklanan usulsüz tebligatlarla karşılaşılmaktadır.

7201 sayılı Tebligat Kanunun “Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:” başlıklı 21. maddesi şu şekildedir:

(1) Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(2) Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

(3) Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

Tebligat Yapılmasına İlişkin Diğer Yasal Düzenlemeler

Tebligatların yapılma şekline ilişkin Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik de yapılacak tebligatlarda son derece önem arz etmektedir. Zira 7201 sayılı Tebligat Kanununun ifade edilen tebligatın yapılma şekline ilişkin düzenlemelerin detaylı bir şekilde açıklanmış halleri yukarıda bahsettiğimiz Yönetmelik hükümlerinde yer almaktadır.

Usulsüz Tebligat Yargıtay Kararları

Tarafların Talepleri Olmaksızın Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Usulsüz Tebligat Sebebidir

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 216/1 maddesinde “Hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça hüküm tebliğe çıkarılmaz. Taraflardan birinin talebi hâlinde hükmün bir nüshası makbuz karşılığında talep eden tarafa verilir, bir nüshası da diğer tarafa tebliğe çıkarılır.” düzenlemesi hükme bağlanmıştır.

Somut olayda, dosya içeriğinden tarafların talepleri olmaksızın gerekçeli kararın tebliğe çıkarıldığı bu nedenle gerekçeli kararın usulüne uygun olarak alacaklı tarafa tebliğ edilmediği anlaşıldığından alacaklı vekilinin temyiz talebinin reddine ilişkin … 19. İcra Hukuk Mahkemesinin 27.02.2014 tarih ve 2014/91 Esas ve 2014/163 Karar sayılı ek kararının oy birliğiyle kaldırılmasına karar verildi. 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2022/5894 Esas 2022/7311 Karar

Aktif Elektronik Tebligat Adresi Olan Şirkete Yapılan Fiziki Tebligat Yok Hükmündedir

Şikayetçi …’nin ödeme emrinin posta yolu ile tebliğ tarihi olan 08/06/2021 tarihi itibariyle aktif kullanıma açık elektronik tebligat adresinin bulunup bulunmadığının Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.den sorulması üzerine verilen cevapta; …’nin elektronik tebligat adresinin 02/02/2019 tarihinde oluşturulduğu, şirket yetkilisi Aynur Keskin tarafından aktif hale getirildiği, ödeme emrinin posta yolu ile tebliğ tarihi olan 08/06/2021 tarihi itibariyle aktif olarak kullanıma açık olduğu ve ilgili hesaba elektronik tebligatların iletimine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığının bildirildiği görülmektedir.

Buna göre; yukarıda yazılı yasal düzenlemeler nazara alındığında şikayetçinin tüzel kişiliğe sahip limited şirket olduğu ve ödeme emrinin posta yolu ile tebliğ tarihinde aktif elektronik tebligat adresinin bulunduğu görülmekle, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin ikinci fıkrası gereği tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olup posta yolu ile yapılan tebligat yok hükmündedir. Bu durumda, şikayetçiye usulsüz de olsa tebliğ edilmiş bir ödeme emri bulunmadığından Tebligat Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanma imkanı da bulunmamaktadır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2022/1767 Esas 2022/9334 Karar

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir