Mirasın Hükmen Reddi Davası İle Miras Bırakanın Borçlarından Kurtulmak

Mirasın hükmen reddi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu‘nun 605. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir.

Buna göre; ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir?

Mirasın hükmen reddi davası açmak için herhangi bir süre sınırı yoktur. Bu sebeple mirasçı, alacaklılara karşı bir süreye bağlı kalmaksızın terekenin borca batık olduğunun tespitini açacağı bir dava ile mahkemeden talep edebilir.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Kime Karşı Açılır?

Mirasın hükmen reddi davası alacaklılara karşı açılır.

Açılmış Bir Davada Mirasın Hükmen Reddi İleri Sürülebilir Mi?

Evet, sürülebilir. Mirasçı aleyhine mirasçılık sıfatından kaynaklanan bir dava açılmış ise mirasçı, dava sırasında mirasın borca batık olduğunu savunma yolu ile ileri sürebilir. Aynı şekilde mirasçı aleyhine başlatılan bir icra takibi var ise de mirasçı, mirasın borca batık olduğunu itiraz yolu ile ileri sürebilir.

“Bu nedenle davalıların, murisin terekesinin borca batık olduğu ve mirası reddettikleri yönündeki savunmaları üzerinde durulması gerekirken, bu yönde araştırma yapılmadan karar verilmesi doğru olmamıştır.” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019/719 Esas 2022/752 Karar)

Mirasın Borca Batık Olduğu Hangi Ana Göre Belirlenir?

TMK’nin 605. maddesinin 2. fıkrasına göre, ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya tespit edilmiş ise ancak o zaman miras reddedilmiş sayılacaktır. Ödemeden aczin varlığı ise miras bırakanın ölüm tarihi itibari ile mal varlığındaki aktif ve pasiflerin net bir şekilde ortaya konulması ile tespit edilebilecektir.

Mirasın Hükmen Reddi Davasında Hangi Hususlar Araştırılır?

Mahkemece, miras bırakanın ölüm tarihindeki mal varlığının ve terekesinin, ikamet ettiği ve nüfusa kayıtlı olduğu yerlerden kapsamlı ve objektif olarak araştırılması, tapu müdürlüklerinden, vergi dairelerinden ve bankalardan sorulması, SGK Başkanlığından maaşının bulunup bulunmadığının sorulması ve zabıta araştırması dâhil her türlü araştırma ile durumun teyit edilmesi gerekir.

Yine terekenin murisin ölüm tarihinde borca batık olup olmadığı, murisin malvarlığı bulunup bulunmadığının usulüne uygun olarak, bankalar, trafik tescil müdürlüğü, vergi daireleri, belediyeler, tapu müdürlüğü v.b. kurum ve kuruluşlardan sorulması, murisin alacak ve borçları zabıta marifetiyle de araştırılarak aktif malvarlığı ile takibe konu borç miktarı gözönünde tutularak aktif ve pasifinin tereddüde neden olmayacak şekilde belirlenmesi, mirasçının mirası kabul anlamına gelen davranışlarda bulunup bulunmadığının araştırılması gerekir.

Miras Bırakandan Dul ve Yetim Aylığı Bağlanması Mirasın Hükmen Reddine Engel Midir?

Kural olarak mirasın hükmen reddine karar verebilmek için mirasçı bu hakkın düşmesine neden olacak davranışlardan kaçınmış olması gerekir.

Ancak sosyal güvence Anayasal bir haktır. Bir kimsenin mirası reddetmesi, sosyal güvenliğinden yoksun olması sonucuna yol açmamalıdır. Bu nedenle dulluk, yetimlik aylığının bağlanması mirasın reddinden etkilenmez. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/438 Esas 2018/770 Karar)

Konu ile ilgili daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir