KYK Borcu Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emri

KYK borcu vergi dairesine intikal ettikten sonra kamu alacağı olarak nitelendirilir ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

Vergi dairesince gönderilen ödeme emrinde kısaca, borcu ödemeniz ve mal bildiriminde bulunmanız gerektiği ve borcun ödenmemesi, mal bildiriminde bulunulmaması gibi fiillerin sonuçlarının neler olacağı yazmaktadır.

Vergi Dairesinin Gönderdiği Ödeme Emrine İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Vergi dairesinin gönderdiği ödeme emrine karşı itiraz süresi 15 gündür. Bu süre ödeme emrinde ayrıca belirtilmek zorundadır.

Vergi Dairesinin Gönderdiği Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

Vergi dairesinin gönderdiği ödeme emrine 15 günlük yasal süresi içerisinde idare mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edebilirsiniz.

Vergi Dairesinin Gönderdiği Ödeme Emrine Hangi Sebeplerle İtiraz Edilebilir?

Vergi dairesinin gönderdiği ödeme emrine;

  • Böyle bir borcunuz olmadığı,
  • Borcun kısmen ödendiği,
  • Borcun zaman aşıma uğradığı

iddialarıyla itiraz edebilirsiniz.

Ödeme Emrindeki Borcun Bir Kısmına Karşı Dava Açılabilir Mi?

Evet, açılabilir. Ancak bu durumda borcun ne kadarını ödediğinizi ve ne kadarına karşı dava açtığınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.

Ödeme Emrine Karşı Dava Açmak Tahsil İşlemlerini Durdurur Mu?

Hayır, durdurmaz. Bu hususta bir talebiniz var ise dava açtığınız mahkemeden yürütmeyi durdurma talebinde bulunmalısınız.

Ödeme Emrine Karşı Açılan Dava Kaybedilirse Ne Olur?

Ödeme emrine karşı yapmış olduğunuz itirazda haksız çıktığınız tutarın %10’u kadar zamla birlikte tahsil edilir. Ayrıca mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünüz doğar.

KYK Borcu Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emri İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 8/9/2022 Tarih 2022/67 Esas 2022/103 Karar sayılı kararında 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…tekrarında ise tamamı…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Buna göre KYK borcunun 2 defa ödenmemesi durumunda tamamının tahsil edilebilmesinin hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Yani vadesi gelmediği halde ödeme emri gönderilerek sizden tahsil edilmek istenilen KYK borcu taksitleriniz için de dava açabilirsiniz.

KYK Borcu Sebebiyle Gönderilen Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalarda Verilen Emsal Kararlar

“Uyuşmazlıkta yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, dava konusu ödeme emri içeriği amme alacakları ile ilgili olarak öncelikle davacıya 6183 sayılı Kanun’un 37’inci maddesi uyarınca borcun bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin işlem tesis edilerek tebliğ edilmesi ve yapılan tebliğe rağmen de herhangi bir ödeme de bulunulmaması üzerine ödeme emri düzenlenmesi gerekmekte olup, bu doğrultuda 26.01.2022 ve 28.02.2022 tarihli ara kararlarımız ile gerek davalı idareye gerekse Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne dava konusu ödeme emri düzenlenmeden önce davacıya 6183 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca borcun ödenmesi için bir aylık süre verildiğine ilişkin herhangi bir işlem tesis edilip edilmediği sorulmuş ara kararlarımıza cevaben gönderilen dilekçe ve eki belgeler incelendiğinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 37. maddesi uyarınca ödeme emrinde takibe konulan borcun ödenmesine yönelik davacıya bir aylık ödeme süresi verildiğine dair herhangi bir belgenin dava dosyasına ibraz edilmediği görülmüş olup ortada 6183 sayılı Kanunun 55. maddesinde öngörüldüğü şekilde kesinleşmiş ve vadesinde ödenmemiş bir amme alacağından söz edilemeyeceğinden, dava konusu ödeme emrinin 12’nci ve devam eden diğer satırlarında yer alan amme alacakları ile ilgili kısımlarının da hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” (Adana 1. İdare Mahkemesi 2021/1545 Esas 2022/684 Karar)

KYK borcu sebebiyle vergi dairesi tarafından gönderilen ödeme emrine itiraz süreci hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İletişim sayfamız aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir