Bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi – Usuli Kazanılmış Hak

Bilirkişi raporuna itiraz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 281. maddesinde yer almaktadır.

Bilirkişi raporuna itiraz

MADDE 281- (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilirler. (Ek cümle:22/7/2020-7251/24 md.) Bilirkişi raporuna karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olması ya da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde yine bu süre içinde mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi durumunda bilirkişi raporuna itiraz eden diğer taraf için usuli kazanılmış hak oluşur. Örneğin, davacının talebi ile alınan bilirkişi raporunda davacının %30 oranında kusurlu davalının ise %70 oranında kusurlu olduğu tespitlerine yer verildiğini ve bu rapora yalnızca davalı tarafından itiraz edildiğini varsayalım. Alınan yeni bilirkişi raporunda davacının kusur oranının %20 olarak tespit edilmesi durumunda davacı tarafından %30 kusur oranı tespit edilen bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi sebebiyle artık davacı için %30 kusur oranı kesinleşmiş sayılacaktır. Bu sebeple davalının talebi üzerine alınan yeni bilirkişi raporundaki davacının %20 kusurlu olduğuna dair tespit davalı için geçerli olmayacaktır.

Tüm bu açıklamalardan sonra somut olayda; kazalı işçi …’ya %30 oranında kusur atfeden 30.12.2011 tarihli rapora davacıların bir itirazının bulunmayıp yalnızca davalılar vekilinin itirazı ile kazalı işciye %20 oranında kusur atfeden 20.01.2013 ve 19.08.2013 tarihli kusur raporlarının alındığının anlaşılması karşısında 30.12.2011 tarihli ilk rapora tek başına itiraz eden davalı yan için artık usuli kazanılmış hak doğduğunun kabulü ve bu kabule göre de itiraz neticesinde alınan raporlarda kazalı işçi için daha az oranlarda kusur tespit olunsa bile artık önceki raporda belirtilen kusur oranlarına göre maddi tazminat davaları bakımından neticeye gidilmesi esas olmalı iken bu husus göz ardı edilerek davacılar murisi kazalının %20 oranında müterafik kusurlu olduğu kabulüne göre tazminatların hesap edilmesi doğru olmamıştır. (Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 29.06.2015 Tarih ve 2015/6465 Esas 2015/14989 Karar)

Yukarıdaki Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’ne ait kararın direnme yoluyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu önüne gelmesi neticesinde de Hukuk Genel Kurulu, ilk derece mahkemesinin direnme kararının kaldırılmasına karar vermiş ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin kararına uyulması gerektiğini ifade etmiştir.

Bu durumda yukarıda yapılan açıklamalara, somut olaya ilişkin maddi ve hukuki olgulara göre; mahkeme tarafından 30.12.2011 tarihli kusur raporuna itiraz için taraflara iki haftadan fazla süre verildiği davalılar vekilince rapora itiraz dilekçesi ile yine Kanundaki süre içinde itiraz edildiği davacılar vekilince ise duruşmada aleyhe olan hususları kabul etmedikleri belirtilerek, dosyanın tazminat hesabı yönünden hesap bilirkişisine gönderilmesinin istendiği, davacı vekilince kusur oranlarına yönelik yeni bir rapor alınması talebi olmadığı, hesap raporuna gönderilmesinin istenmesi ile aslında 30.12.2011 tarihli kusur raporundaki kusur oranlarına göre tazminat hesabının yapılmasının zımnen istendiği anlaşılmakla 30.12.2011 tarihli ilk raporda belirlenen kusur oranları yönünden davalılar lehine usuli kazanılmış hak doğduğu ve usuli kazanılmış hakkın doğumuna engel bir durum bulunmadığı bu nedenle mahkemece bu durum dikkate alınmayarak 19.08.2013 tarihli (20.09.2013 havale tarihli) kusur raporunun hükme esas alınması ile usuli kazanılmış hakkın ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2018/94 Esas 2021/111 Karar)

Hukuki konularda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için web sitemizde yer alan telefon numaramız aracılığıyla veya İletişim sayfamız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu yazıyı sosyal medyada paylaşabilirsiniz!
Avukat Barış Selçuk Şahin
Avukat Barış Selçuk Şahin

Hukuki bir konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için web sitemizde yer alana iletişim araçlarını kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir